NativeLib FRYSK
Wurdboek Taalboek Leksikon Tests
Oersetting Foarbylden Synonimen Antonimen Foto's útspraak

words_list: oersetting nei Ingelsk, útspraak, synonimen, antonimen, foto's, foarbylden

Oersetting: words_list nei Ingelsk

Definysje en oersetting op 'e webside Wikipedia.org

Synonimen: words_list - [net fûn]

Sjoch ek synonimen op 'e webside Wiktionary.org

Antonimen: words_list - [net fûn]

Farianten fan antonimen op 'e webside Wiktionary.org

Foto's: words_list - [net fûn]

Foarbylden: words_list