NativeLib FRYSK
Wurdboek Taalboek Leksikon Tests
Oersetting Foarbylden Synonimen Antonimen Foto's útspraak

phrases_list: oersetting nei Ingelsk, útspraak, synonimen, antonimen, foto's, foarbylden

Oersetting: phrases_list nei Ingelsk

Definysje en oersetting op 'e webside Wikipedia.org

Synonimen: phrases_list - [net fûn]

Sjoch ek synonimen op 'e webside Wiktionary.org

Antonimen: phrases_list - [net fûn]

Farianten fan antonimen op 'e webside Wiktionary.org

Foto's: phrases_list - [net fûn]

Foarbylden: phrases_list