NativeLib FRYSK
Wurdboek Taalboek Leksikon Tests
Oersetting Foarbylden Synonimen Antonimen Foto's útspraak

Hjirûnder is in list mei de meast foarkommende sykopdrachten dy't minsken brûke by it sykjen nei in oersetting fan in wurd of sin.