NativeLib FRYSK
Wurdboek Taalboek Leksikon Tests
Oersetting Foarbylden Synonimen Antonimen Foto's útspraak

expressions_list: oersetting nei it Frysk, útspraak, synonimen, antonimen, foto's, foarbylden

Oersetting: expressions_list nei it Frysk

expressions_list

Definysje en oersetting op 'e webside Wikipedia.org

Synonimen: expressions_list - [net fûn]

Sjoch ek synonimen op 'e webside Wiktionary.org

Antonimen: expressions_list - [net fûn]

Farianten fan antonimen op 'e webside Wiktionary.org

Foto's: expressions_list - [net fûn]

Foarbylden: expressions_list