Online wurdboek NativeLib

Tsjinst foar it learen fan nije wurden en útdrukkingen
INGELSK
FRYSK

Oersetter

Taalboek

Alles

Leksikon

Alles

Tests